Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Psí salón

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

INFORMAČNÍ POVINNOST. Prodávající je povinen informovat spotřebitele o charakteru poskytovaných služeb. Prodávající je povinen informovat spotřebitele o ceně za službu. K tomu slouží ceník uveřejněný na stránkách prodávajícího i umístěný v provozovně prodávajícího. Prodávajícím je Jana Mihaliková, Lipová 387, 431 01 Chomutov, IČ 47757191, obchodní označení Psí salón SilkDarling. Předmětem podnikání prodávajícího je služba - péče a úprava psů a koček.


PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanovení § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží. Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá. Zboží odpovídá předloze nebo smluvenému vzorku, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá požadavkům právních předpisů. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly příčinou nesprávného použití, ani za případné škody v důsledku takového použití vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé nesprávným nebo nepřiměřeným zacházením a použitím, které jsou v rozporu s běžným použitím. REKLAMACI lze uplatnit na kontaktní adrese: Lipová 387, Spořice 431 01, a to předáním vadného plnění osobně. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vad. KUPUJÍCÍ JE POVINEN SDĚLIT PRODÁVAJÍCÍMU, JAKÉ PRÁVO SI ZVOLIL PŘI OZNÁMENÍ VADY. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Prodávající o reklamaci rozhodne ihned po obdržení a posouzení zboží, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamaci včetně odstranění vad prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud nebude dohodnuto jinak. O vyřízení reklamace lze vyrozumět elektronickou cestou, případně poštou.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v soulasdu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb. ) za účelem plnění kupní smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje. Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány pouze po dobu plnění zákonných povinností prodávajícího. Vzájemná sdělení zasílají kupující i prodávající elektronickou poštou.

ŘEŠENÍ SPORŮ. Vznikne-li mezi odběratelem a dodavatelem spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele lze podat návrh na mimosoudní řešení sporu prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Na stejné arese sídlí Evropské spotřebitelské centrum Česká republika a je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). www.adr.coi.cz


TOPlist